Skip to main content

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (wersja: RODO 1.0 z dnia 22.05.2018) zostało sporządzone przez:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Ochrona danych
My, Process Automation Solutions GmbH, jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za tę ofertę online i jako świadczący usługi na odległość musimy Państwa powiadomić na początku wizyty w naszej ofercie online o rodzaju, zakresie i celach zbierania i użytkowania danych osobowych w dokładnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie jasnym i prostym językiem. Treść komunikatu musi być przy tym w każdej chwili dostępny. Dlatego jesteśmy zobowiązani powiadomić Państwa, jakie dane osobowe są zbierane lub używane. Za dane osobowe uważane są wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przykładamy wielką wartość do bezpieczeństwa Państwa danych i przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podlegają postanowieniom obecnie obowiązujących, europejskich i krajowych ustaw. 

Poprzez poniższe oświadczenie o ochronie prywatności chcielibyśmy pokazać, jak obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi i jak mogą Państwo nawiązać z nami kontakt:

Process Automation Solutions GmbH
Am Herrschaftsweiher 25
67071 Ludwigshafen
Niemcy
Nr wpisu do rejestru handlowego: HRB 3539, Sąd prowadzący rejestr: Ludwigshafen
Zarząd: Dr. Christian Debus, Jens Gehrmann
telefon: +49 6237 932-0
e-mail: info@pa-ats.com

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych
W Niemczech:
W przypadku pytań nasz inspektor ds. ochrony danych osobowych jest osiągalny pod adresem:
Alissa Lenz, Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50, 87435 Kempten, Niemcy
e-mail: alissa.lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de

W przypadku pozostałych państw:
Nasz specjalista ds. ochrony danych we wszystkich innych krajach, w których ATS działa globalnie, może skontaktować się z Tobą w następujący sposób:
Sheila M. Fitzpatrick, Fitzpatrick & Associates
c/o Data Protection Officer, ATS Automation Tooling Systems Inc., 
730 Fountain Street North, Cambridge, Ontario N3H 4R7, Kanada
E-Mail: privacy@atsautomation.com

A.    Informacje ogólne

Dla lepszej zrozumiałości w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności zrezygnowano z rozróżnienia typowego dla płci. W rozumieniu równego traktowania odpowiednie pojęcie dotyczą obojga płci. 

To, co oznaczają stosowane terminy jak np. „dane osobowe” lub ich „przetwarzanie”, można znaleźć w artykule 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). 

Do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach niniejszej oferty online należą dane główne (np. nazwiska i adresy klientów), dane umowne (np. wzięte usługi, nazwisko osobo opracowującej, informacje o płatnościach), dane użytkowe (np. odwiedzone strony naszej oferty online, zainteresowanie naszymi produktami) i dane treściowe (np. wpisy w formularzu kontaktowym). 

„Użytkownik” obejmuje przy tym wszystkie kategorie przetwarzania danych osób, których to dotyczy. Należą tu przykładowo nasi partnerzy handlowi, klienci, interesanci i inni odwiedzający naszą ofertę online. 

B.    Informacje szczegółowe

Oświadczenie o ochronie prywatności
Gwarantujemy, że zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy i używamy Państwa danych jedynie w związku z realizacją Państwa zapytań oraz do celów wewnętrznych jak również, aby świadczyć wybrane przez Państwa usługi lub aby udostępniać treści. 

Podstawy przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko przy zachowaniu właściwych przepisów o ochronie danych. Dane użytkowników są przetwarzane tylko gdy są obecne następujące, ustawowe pozwolenia:  

  • aby świadczyć nasze umowne usługi (np. realizacja zleceń) oraz usługi online
  • przetwarzanie jest wymagane ustawowo
  • przy Państwa zgodzie
  • ze względu na nasz uzasadniony interes (tzn. interes w analizie, optymalizacji i eksploatacji gospodarczej i bezpieczeństwie naszej oferty online w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w przypadku pomiaru zasięgu, tworzenia profili do celów reklamowych i marketingowych oraz zbierania danych dostępowych i użycia usług innych usługodawców)

Chcielibyśmy Państwu pokazać, gdzie powyższe podstawy prawne są uregulowane w RODO: 

art. 6 ust. 1 lit. a. i art. 7 RODO – zgoda
art. 6 ust. 1 lit. a. i b RODO – przetwarzanie w celu spełnienia naszych świadczeń i wykonania działań umownych
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie w celu zachowania naszych uprawnionych interesów

Przekazywanie danych osobom trzecim
Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się tylko w ramach przepisów ustawowych. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to np. konieczne do celów umownych lub na podstawie uprawnionych interesów w ekonomicznym i efektywnym działaniu naszej firmy.

Jeżeli zatrudnimy podwykonawcę, aby udostępnić nasze usługi, podejmujemy odpowiednie, prawne środki oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne działania, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.

Przekazywanie danych do innego kraju lub organizacji międzynarodowej
Jako kraj trzeci należy rozumieć kraje, w których RODO nie jestem bezpośrednio obowiązującym prawem. Są to zasadniczo wszystkie kraje spoza UE wzgl. Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekazywanie danych do innego kraju lub organizacji międzynarodowej nie ma miejsca bez Państwa zgody lub bez podstawy ustawowej. 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Przestrzegamy zasad oszczędności danych i unikania zbytniego gromadzenia danych. Oznacza to, że zachowujemy udostępnione nam dane tylko tak długo, aby wypełnić wymienione wcześniej cele lub jak to określają różnorodne okresy przechowywanie przewidziane przez ustawodawcę. Wygasa dany cel lub po upływie odpowiednich okresów Państwa dane są rutynowo i odpowiednio do ustawowych przepisów blokowane lub usuwane.

W tym celu stworzyliśmy wewnętrzną procedurę, aby zapewnić to postępowanie. 

Kontakt

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem e-maila, zgadzają się Państwo na komunikację elektroniczną. W ramach nawiązywania kontaktu z nami zbierane są dane osobowe. To, jakie dane w przypadku formularza kontaktowego są zbierane, widoczne jest na danym formularzu. Państwa dane są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia SSL. Podane przez Państwa informacje są zapisywane wyłącznie do celu realizacji zapytania oraz ewentualnych późniejszych pytań. 

Poniżej podajemy Państwu podstawy prawne w tym zakresie: 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu spełnienia naszych świadczeń i wykonania działań umownych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie w celu zachowania naszych uprawnionych interesów

Stosujemy oprogramowanie do pracy z danymi klientów (system CRM) lub porównywalne oprogramowanie na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wydajna i szybka realizacja zapytań użytkowników). 

W tym celu z usługodawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie zleceń, w której zobowiązuje się on do przetwarzania danych użytkowników tylko odpowiednio do naszych poleceń i zachowując poziom ochrony danych UE.

Zwracamy uwagę na to, że e-maile w drodze przesyłania mogą być odczytane lub zmienione w sposób nieuprawniony i niezauważony. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że stosujemy oprogramowanie do filtrowania niechcianych e-maili (filtr spam). Dzięki filtrowi spamu mogą zostać odrzucone e-maile, jeżeli zostały błędnie zidentyfikowane ze względu na określone cechy jako spam.

Jakie mają Państwo prawa?

a)    Prawo do informacji
Mają Państwo prawo otrzymać bezpłatną informację o Państwa zapisanych danych. Na żądanie poinformujemy Państwa zgodnie z obowiązującym prawem w formie pisemnej o tym, jakie dane osobowe zapisaliśmy. Obejmuje to również pochodzenie i adresatów Państwa danych oraz cel przetwarzania danych.

b)    Prawo do prostowania
Mają Państwo prawo żądać poprawienia zapisanych u nas danych w przypadku nieprawidłowości. Mogą Państwo przy tym żądać ograniczenia przetwarzania, np. w przypadku zaprzeczenia prawidłowości Państwa danych osobowych. 

c)    Prawo do zablokowania 
Ponadto mogą Państwo kazać zablokować swoje dane. Aby można było w każdej chwili uwzględnić blokadę Państwa danych, dane te do celów kontrolnych muszą być przechowywane w pliku blokady. 

d)    Prawo do usunięcia
Mogą również Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie istnieją żadne ustawowe obowiązki przechowywania. Jeżeli takie zobowiązanie istnieje, na życzenie zablokujemy Państwa dane. Jeżeli istnieją odpowiednie ustawowe przesłanki, również bez odpowiedniego żądania z Państwa strony usuniemy Państwa dane osobowe. 

e)    Prawo do przesyłania danych
Są Państwo uprawnieni żądać od nas udostępnienie przekazanych nam danych osobowych w formacie pozwalającym na przesłanie ich do innej jednostki. 

f)    Prawo do zażalenia w organie nadzorczym
Mają Państwo możliwość zwrócenia się z zażaleniem do jednego z organów nadzorczych ochrony
danych.

g)    Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się użytkowaniu Państwa danych do celów zewnętrznych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy przesłać odpowiedni e-mail na adres privacypolicy@pa-ats.com. Taki sprzeciw nie dotyczy jednak zgodności z prawem dotychczasowego przetwarzania danych przez nas. Nieobjęte tym pozostaje przetwarzanie danych bądź wszystkie inne podstawy prawne, jak na przykład negocjacje dotyczące umowy (patrz wyżej).

Ochrona Państwa danych osobowych 
Podejmujemy umowne, organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiednio do stanu techniki, aby zapewnić, że przepisy ustaw o ochronie danych są przestrzegane i aby dzięki temu chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, stratą, zniszczeniem lub przed dostępem przez nieuprawnione osoby.

Do środków bezpieczeństwa należy w szczególności szyfrowane przesyłanie danych pomiędzy Państwa przeglądarką i naszym serwerem. 

Państwa dane osobowe są przy tym chronione w ramach następujących punktów (wyciąg): 

a)    Zachowanie poufności Państwa danych osobowych 
Aby zachować poufność Państwa danych osobowych zapisanych u nas, podjęliśmy różne środki do kontroli dostępu. 

b)    Zachowanie integralności Państwa danych osobowych
Aby zachować integralność Państwa danych osobowych zapisanych u nas, podjęliśmy różne środki do kontroli przekazywanie i wpisywania danych.

c)    Zachowanie dostępności Państwa danych osobowych
Aby zachować dostępność Państwa danych osobowych zapisanych u nas, podjęliśmy różne środki do kontroli zlecenia i dostępności danych.

Stosowane środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego. Mimo tych działań z powodu niepewnego charakteru Internetu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przesyłania Państwa danych do naszej oferty online. Z tego powodu wszelkie przesyłanie danych od Państwa do naszej oferty online odbywa się na Państwa własne ryzyko. 

Ochrona małoletnich
Osoby, które nie ukończyły jeszcze 16. roku życia, mogą udostępniać nam dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy jednoznaczną zgodę osoby uprawnionej do wychowania. Dane te są przetwarzane zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. 

Pliki cookies 
Używamy plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w schowku Państwa przeglądarki internetowej. Cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane są używane, aby pomóc przeglądarce w nawigacji po ofercie online i aby móc używać wszystkich funkcji w pełnym zakresie.

Nasza oferta online stosuje: cookies przeglądarki / cookies Flash

Kontrola plików cookies przez użytkownika
Cookies przeglądarki: Mogą Państwo tak ustawić wszystkie przeglądarki, aby pliki cookies były akceptowane tylko na zapytanie. Poprzez ustawienie mogą być również akceptowane tylko te cookies, których strony są właśnie odwiedzane. Wszystkie przeglądarki oferują funkcje umożliwiające selektywne usuwanie plików cookies. Akceptacja cookies może być również ogólnie wyłączona, jednak trzeba wtedy wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia w funkcjonalności oferty online.

Cookies Flash: jako cookies Flash nazywane są (lokalnie) zapisane ustawienia Flash Playera. Nie są to jednak cookies przeglądarki, którymi się zarządza poprzez dane ustawienia przeglądarki, ale oddzielnie poprzez menadżera ustawień Flash Playera. Link zewnętrzny: http://www.macromedia.com/support/ 

Stosowanie plików cookies pierwszej kategorii (Google Analytics Cookie)
Cookies Google Analytics zapisują:

  • Jednoznaczni użytkownicy – cookies Google Analytics zbierają i grupują Państwa dane. Wszystkie czynności podczas wizyty są podsumowywane. Poprzez użycie cookies Google Analytics rozróżnia się pomiędzy użytkownikami i jednoznacznymi użytkownikami.
  • Czynności użytkowników – cookies Google Analytics zapisują również dane o początku i końcu wizyty w ofercie online oraz ile stron Państwo obejrzeli. Podczas zamknięcia przeglądarki lub dłuższej bezczynności użytkownika (standardowo 30 minut) sesja użytkownika jest zakończana, a plik cookie zapisuje wizytę jako zakończoną. Poza tym zapisywana jest data i godzina pierwszej wizyty. Podobnie zapisywana jest łączna liczba odwiedzin na jednoznacznego użytkownika. Link zewnętrzny: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z oferty online (w tym także Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
Link zewnętrzny: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dalsze informacje dostępne są w punkcie „Usługa analizy sieci Google Analytics / Universal Analytics”.

Stosowanie plików cookies innych usługodawców
W naszej ofercie online inni usługodawcy poprzez instalowanie tekstów redakcyjnych lub reklamy stosują [inne] pliki cookies (Third-Party-Cookies). Również tych innych usługodawców dotyczą surowe przepisy ochrony danych w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych.

Okres trwania zastosowanych plików cookies
Pliki cookies są zarządzane przez serwer naszej oferty online. Oferta online wykorzystuje:
Cookies tymczasowe / cookies sesyjne (jednorazowy proces użycia) 
Okres trwania: do zamknięcia niniejszej oferty online

Trwałe cookies (trwałe rozpoznanie przeglądarki) 
Okres trwania: 30 dni

Dezaktywacja lub usunięcie plików cookies (Opt-Out)
Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość ograniczenia i usunięcia plików cookies. Dalsze informacje otrzymają Państwo na następujących stronach internetowych:

Zmiana naszych postanowień dotyczących ochrony danych
Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznej zmiany naszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby stale odpowiadało aktualnym, prawnym wymogom lub aby odzwierciedlić zmiany naszych usług w oświadczeniu o ochronie prywatności. Może to dotyczyć przykładowo wprowadzenia nowych usług. Do Państwa ponownej wizyty obowiązuje wtedy nowe oświadczenie o ochronie prywatności. 

Ochrona marki
Każda wymieniona marka lub znak towarowy jest własnością każdorazowej firmy. Wymienienie marek i nazw odbywa się w czysto informacyjnym celu.

C.    Postanowienia szczególne dla Rosji

Do użytkowników zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej obowiązuje:

Powyższe usługi naszej oferty online nie są przeznaczone dla obywateli Federacji Rosyjskiej zamieszkałych w Rosji. 

Jeżeli są Państwo obywatelem rosyjskim zamieszkałym w Rosji, zostają Państwo niniejszym jednoznacznie poinformowani o tym, że wszelkie dane osobowe, które nam Państwo udostępnią poprzez niniejszą ofertę online, podlegają wyłącznie Państwa własnemu ryzyku i Państwa odpowiedzialności. Ponadto wyrażają Państwo w ten sposób zgodę, że nie obarczą nas Państwo odpowiedzialnością za ewentualnie nieprzestrzeganie praw Federacji Rosyjskiej.
 

PA in brief
calibri