Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (verze: GDPR 1.0 z 22.5.2018) bylo vytvořeno:
Německou kanceláří na ochranu osobních údajů Kancelář ochrany osobních údajů Mnichov – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

 

 

Ochrana osobních údajů

My, společnost Process Automation Solutions GmbH, jsme odpovědnou organizací za tuto online nabídku a jako nabízející telekomunikačních služeb Vás na začátku Vaší návštěvy naší online nabídky musíme informovat o způsobu, rozsahu a účelech shromažďování a používání osobních údajů přesnou, transparentní, srozumitelnou a a snadno přístupnou formou s jasným a jednoduchým způsobem vyjadřování. Obsah informace musí být přitom pro Vás kdykoliv k dispozici. Máme proto povinnost informovat Vás, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo používány. Jako osobní údaje jsou označeny všechny informace, vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

Na bezpečnost Vašich osobních údajů a dodržení ustanovení pro ochranu osobních údajů přitom klademe velký důraz. Shromažďování, zpracování a využití osobních údajů podléhá ustanovením současně platných evropských a národních zákonů.

 

Následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů bychom Vám rádi prokázali, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme a jak s námi můžete vstoupit v kontakt:

 

Process Automation Solutions GmbH
Am Herrschaftsweiher 25
67071 Ludwigshafen
Německo
Obchodní rejstřík čís.: HRB 3539, Rejstříkový soud Ludwigshafen
Jednatel: Dr. Christian Debus, Jens Gehrmann
Telefon: +49 6237 932-0
Email: info@pa-ats.com

 

Náš pracovník pověřený ochranou osobních údajů
Při dotazech lze našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů kontaktovat následovně:

 

Alissa Lenz, Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50, 87435 Kempten, Německo
Email: alissa.lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de

 

 

A. Všeobecné informace

Pro lepší srozumitelnost je v našem prohlášení o ochraně osobních údajů upuštěno od genderově specifické diferenciace. Ve smyslu rovnoprávného jednání platí příslušné pojmy pro obě pohlaví.

 

Co znamenají použité pojmy jako např. „Osobní údaje“ nebo jejich „Zpracování“, lze zjistit z článku 4 Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

K osobním údajům uživatelů, zpracovávaných v rámci této online nabídky patří základní údaje (např. jméno a adresy zákazníků), smluvní údaje (např. požadované výkony, jména referentů, platební informace), uživatelské údaje (např. navštívené webové stránky naší online nabídky, zájem o naše výrobky) a obsahové údaje (např. údaje v kontaktním formuláři).

 

„Uživatel“ přitom zahrnuje všechny kategorie zpracování osobních údajů příslušné osoby. Sem patří např. naši obchodní partneři, zákazníci, zájemci a ostatní návštěvníci naší online nabídky.

 

B. Specifické informace

Prohlášení o ochraně osobních údajů 
Zaručujeme, že Vaše případné osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, ukládáme a používáme pouze v souvislosti se zajištěním Vašich poptávek zaprvé k interním účelům a za druhé k poskytnutí Vámi poptaných výkonů nebo předmětů poptávky.

 

Základy zpracování osobních údajů
Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze za dodržení příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze při existenci následujících zákonných skutkových povolení:

  • umožnění realizace našich smluvních výkonů (např. zpracování objednávek) jakož i online služeb
  • zpracování je zákonem předepsáno
  • při existenci Vašeho souhlasu
  • na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmů na analýze, optimalizaci hospodárného provozu a bezpečnosti naší online nabídky v smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR, zejména při stanovení dosahu, vytváření profilů k reklamním a marketingovým účelům, jakož i shromažďování přístupových údajů a použití služeb třetích nabízejících)

 

Rádi bychom Vám ukázali, kde jsou upraveny výše uvedené právní základy v GDPR:

 

čl. 6 odst. 1 písm. a. a čl. 7 GDPR –
Souhlas
čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR –
Zpracování pro splnění našich výkonů a provedení smluvních činností
čl. 6 odst. 1 písm. c. GDPR –
Zpracování pro splnění našich právních závazků
čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR –
Zpracování pro hájení našich oprávněných zájmů

 

Předání osobních údajů třetím stranám
Předání osobních údajů třetím stranám je realizováno pouze v rámci zákonných podmínek. Osobní údaje uživatelů předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nutné např. pro smluvní účely nebo na základě oprávněných zájmů na hospodárném a efektivním provozu naší obchodní činnosti.

 

Pokud použijeme pro zajištění našich výkonů subdodavatele, provádíme vhodná právní opatření, jakož i příslušná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Za třetí zemi jsou považovány země, v kterých GDPR není bezprostředně platným zákonným předpisem. To v zásadě zahrnuje všechny země mimo EU popř. EHS.

 

Předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím není bez Vašeho souhlasu nebo bez právního základu realizováno.

 

Doba uložení Vašich osobních údajů
Zachováváme zásadu úspornosti a vyloučení osobních údajů. To znamená, že osobní údaje, které jste nám poskytli k dispozici ukládáme pouze na tak dlouho, aby bylo možno splnit výše uvedený účel nebo splnit zákonodárcem stanovené specifické lhůty uložení. Pokud příslušný účel odpadá, popř. po uplynutí příslušných lhůt jsou Vaše osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány, popř. vymazány.

 

K tomu jsme k zajištění tohoto postupu vytvořili interní podnikovou koncepci.

 

Navázání kontaktu
Pokud nás kontaktujete e-mailem, jste srozumění s elektronickou komunikací. V rámci navázání kontaktu s námi jsou shromážděny osobní údaje. Které údaje jsou v případě kontaktu pomocí kontaktního formuláře shromažďovány, je zřejmé z příslušného kontaktního formuláře. Vaše osobní údaje jsou přenášeny s SSL kódováním. Vámi sdělené údaje jsou uloženy výlučně za účelem zpracování poptávky a možných návazných dotazů.

 

K tomu bychom Vám rádi jmenovali příslušnou právní základnu:

čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR –
Zpracování pro splnění našich výkonů a provedení smluvních činností
čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR –
Zpracování pro hájení našich oprávněných zájmů

 

Software pro zpracování údajů zákazníka (CRM systém) nebo srovnatelný software používáme na základě našich oprávněných zájmů (efektivní a rychlé zpracování poptávek uživatelů).

 

K tomu jsme s nabízejícím uzavřeli smlouvu o zpracování prací, v kterém se zavazuje ke zpracování údajů uživatelů pouze v souladu s našimi pokyny a za dodržení úrovně ochrany osobních údajů dle předpisů EU.

 

Rádi bychom upozornili na to, že e-maily na přenosové cestě mohou být neoprávněně a nepozorovaně přečteny nebo pozměněny. Dále bychom rádi upozornili na to, že používáme software pro filtraci nevyžádaných e-mailů (spamový filtr). Spamovým filtrem lze odmítnout e-maily, pokud byly podle určitých parametrů omylem identifikovány jako spam.

 

Jaká práva máte?
a) Právo na informace
Máte právo na získání bezplatné informace o svých uložených osobních údajích. Na požádání Vám dle platného práva písemnou formou sdělíme, které osobní údaje jsme o Vás uložili. To zahrnuje rovněž původ a příjemce Vašich osobních údajů, jakož i účel zpracování osobních údajů.

b) Právo na opravu
Máte právo nechat si u nás uložená data opravit v případě jejich nesprávnosti. Přitom můžete požádat o omezení zpracování např. při popření správnosti svých osobních údajů.

 

c) Právo na zablokování
Dále můžete své údaje nechat zablokovat. Aby byla blokace Vašich osobních údajů kdykoliv zohledněna, musí být tyto osobní údaje pro účely kontroly postoupeny do zablokovaného souboru.

 

d) Právo na vymazání
Pokud neexistují žádné zákonné povinnosti uložení, můžete rovněž požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Pokud takový závazek existuje, Vaše údaje na Vaše přání zablokujeme. Pokud existují příslušné zákonné předpoklady, vymažeme Vaše osobní údaje i bez existence příslušné žádosti z Vaší strany.

 

e) Právo na přenositelnost osobních údajů
Jste oprávněni požadovat od nás poskytnutí námi předaných osobních údajů ve formátu, umožňujícím předání jiné straně.

 

f) Právo podání stížnosti u dozorčího orgánu
Máte možnost obrátit se na některý z dozorčích orgánů s podáním stížnosti.

 

g) Právo námitky
Máte kdykoliv právo zamítnutí použití svých osobních údajů pro interní účely s účinkem do budoucnosti. K tomu stačí zaslání příslušného e-mailu na privacypolicy@pa-ats.com. Takové zamítnutí se ovšem netýká oprávněnosti dosud provedených procesů zpracování z naší strany. Nedotčeno tím zůstává zpracování osobních údajů ohledně všech ostatních právních podkladů, jako např. zahájení jednání o smlouvě (viz výše).

 

Ochrana Vašich osobních údajů
V souladu se stavem techniky provádíme smluvní, organizační a technická bezpečnostní opatření k zajištění dodržení předpisů zákonů o ochraně osobních údajů a ochraně námi zpracovávaných osobních údajů proti případným náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátám nebo zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob.

 

K bezpečnostním opatřením patří zejména šifrovaný přenos údajů mezi Vaším prohlížečem a naším serverem.

 

TPřitom jsou Vaše osobní údaje chráněny v rámci následujících bodů (výňatek):
a) Ochrana důvěrnosti Vašich osobních údajů
Pro ochranu důvěrnosti Vašich, u nás uložených osobních údajů, jsme provedli různá opatření pro kontrolu oprávnění a přístupu.

b) Ochrana integrity Vašich osobních údajů
Pro ochranu integrity Vašich, u nás uložených osobních údajů, jsme provedli různá opatření pro kontrolu předání a zadání těchto údajů.

c) Ochrana použitelnosti Vašich osobních údajů
Pro ochranu použitelnosti Vašich, u nás uložených osobních údajů, jsme provedli různá opatření pro kontrolu příkazů a disponibility.

 

Současně použitá bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým vývojem průběžně zlepšována. I přes tato opatření není vzhledem nejisté povaze internetu možno zaručit bezpečnost při přenosu Vašich osobních údajů k naší online nabídce. Na základě této skutečnosti je veškerý přenos údajů od Vás na naši online nabídku prováděn pouze na Vaše vlastní riziko.

 

Ochrana nezletilých osob
Osobní informace nám smí osoby mladší 16 let poskytnout k dispozici pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Cookies
Používáme cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou lokálně uloženy v mezipaměti Vašeho internetového prohlížeče. Cookies umožňují opakovanou identifikaci internetového prohlížeče. Soubory jsou použity k pomoci prohlížeči při navigaci online nabídkou a umožnění využití všech funkcí v plném rozsahu.

 

Naše online nabídka používá: Browser Cookies / Flash Cookies

 

Kontrola cookies uživatelem
Browser-Cookies: Všechny prohlížeče můžete nastavit tak, že jsou cookies akceptována pouze po dotázání. Také lze pomocí nastavení akceptovat pouze cookies, jejichž stránky jsou právě navštíveny. Všechny prohlížeče poskytují funkce, umožňující selektivní vymazání cookies. Přijetí cookies lze také obecně vypnout, potom se ovšem musí eventuálně počítat s omezením uživatelské přívětivosti této online nabídky.

 

Flash-Cookies: Jako Flash Cookies jsou označována (lokálně) uložená nastavení aplikace Flash Player. Přitom se ovšem nejedná o Browser-Cookies, která jsou spravována příslušným nastavením prohlížeče, ale samostatně nastavením aplikace Flash Player.
Externí odkaz:: http://www.macromedia.com/support/

 

Použití First-Party Cookies (Google Analytics Cookie)
Google Analytics Cookies protokolují následující:

  • Jednoznační uživatelé – Google Analytics Cookies eviduje a seskupuje Vaše údaje do skupin. Během Vaší návštěvy jsou rekapitulovány všechny Vaše aktivity. Použitím Google Analytics Cookies se rozlišuje mezi uživateli a jednoznačnými uživateli.
  • Aktivity uživatelů – Google Analytics Cookies ukládají také údaje o startovním a konečném bodu návštěvy v online nabídce a kolik stran jste prohlédli. Při zavření prohlížeče nebo při delší neaktivitě uživatele (standardně 30 minut), je relace uživatele ukončena a cookie označí návštěvu jako ukončenou. Dále se zaznamenává datum a čas první návštěvy. Rovněž se protokoluje celkový počet návštěv na jednoznačného návštěvníka.
    Externí odkaz: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

Předání evidence vytvořené cookie a evidence údajů vztažené k použití online nabídky (včetně Vaší IP adresy) na Google jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete zamezit tím, že si v Plug-Inu prohlížeče stáhnete a instalujete:
Externí odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Další informace lze nalézt pod bodem „Webová analyzační služba Google Analytics / Universal Analytics“.

 

Použití cookies třetích nabízejících
V naší online nabídce používají třetí nabízející prostřednictvím stažení nebo redakčních textů nebo reklamy [další] cookies (Third-Party-Cookies). Také třetí nabízející podléhají přísným směrnicím právní ochrany osobních údajů ohledně možnosti použití osobních údajů.

 

Životnost použitých cookies
Cookies jsou spravovány z webového serveru naší online nabídky. Tato online nabídka používá:
Transientní cookies/session cookies (jednorázový proces použití)
Životnost: Až do zavření této online nabídky

 

Persistentní cookie (trvalá identifikace prohlížeče)
Životnost: 30 dní

 

Deaktivování nebo odstranění cookies (Opt-Out)
Každý webový prohlížeč poskytuje možnosti omezení a vymazání cookies. K tomu obdržíte další informace na následujících webových stránkách:

 

Změna našeho ustanovení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo příležitostné úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, aby stále odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo aby byly změny našich výkonů v prohlášení zahrnuty. To se může týkat např. zavedení nové služby. Pro Vaši novou návštěvu pak platí nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Ochrana značky
Každé zde uvedené firemní označení nebo označení značky je vlastnictvím příslušné firmy. Jmenování značky a jména je prováděno k čistě informačním účelům.

 

C. Specifická ustanovení pro Rusko

Pro uživatele se sídlem v Ruské federaci, platí následující:

 

Výše uvedené služby naší online nabídky nejsou určeny pro státní příslušníky Ruské federace, kteří mají své bydliště v Rusku.

 

Pokud jste ruský státní příslušník s bydlištěm v Rusku, budete tímto výslovně informováni, že veškeré osobní údaje, které nám prostřednictvím této online nabídky poskytnete k dispozici, poskytujete výslovně na vlastní riziko a ve vlastní odpovědnosti. Prohlašujete dále, že souhlasíte s tím, že nás nebudete činit odpovědnými za eventuální nedodržení zákonů Ruské federace.